Badania Przesiewowe

Logo UE, kujawsko-pomorskie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018 – 31.12.2021.

Celem jest zwiększenie wykrywalności i świadomości w zakresie choroby raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział w badaniach profilaktycznych oraz działaniach edukacyjnych.

Grupą docelową jest 1400 osób ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50 r.ż. przynależnych do następujących podgrup: osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy.
W ramach projektu planuje się przeprowadzić 1300 badań kolonoskopowych (325 badań rocznie) oraz zrealizować działania edukacyjne na rzecz zwiększenia zgłoszeń na badania przesiewowe (uświadamianie),aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania.
Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia:
Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 1400 osób;

Wartość projektu: 951 525,00 zł Kwota dofinansowania: 903 948,75 zł

Projekt realizowany w partnerstwie.

Oferta na zakup wideokolonoskopu

Udzielanie usług lekarskich w zakresie wykonywania kolonoskopii, usług lekarskich anestezjologicznych oraz usług lekarskich histopatologicznych w pracowni endoskopowej w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

Świadczenie usług pielęgniarskich w pracowni endoskopowej w zakresie kolonoskopii oraz w zakresie kolonoskopii w znieczuleniu w ramach projektu: „Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”. Nr RPKP.08.06.02-04-0011/17

 

Tags: badania przesiewowe EFS Profilaktyka raka jelita grubego kujawsko-pomorskie

Masz pytania?

Masz pytania dot. rejestracji do specjalisty? Napisz do nas!

rejestracja@awimed.pl

Kontakt

Centrum Medyczne
NZOZ AWIMED Sp. z o.o.

ul. gen. J. Hallera 2C, 85-795 Bydgoszcz

  • tel.52 515 39 70
  • tel.52 515 39 71
  • NIP: 554-289-11-85
  • REGON: 340711634

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy KRS: 0000349415 Kapitał‚ zakładowy: 625000 PLN

NZOZ Awimed